Fourfoods

Key ingredients for sausage/meat table

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีผสมและเครื่องปรุงสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม แหนม รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตสำหรับ กุ้ง ปลา ปลาหมึก และไก่ ด้วย